ลงทะเบียน และตรวจสอบวันเข้ารับนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 (Booster Dose Pfizer)

ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชนที่ทำการลงทะเบียน กับทางสถาบันราชานุกูล


2021 © All Rights Reserved. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต